ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
.co.uk Sale
€ 7,99
1 سال
€ 7,99
1 سال
€ 7,99
1 سال
.nl Sale
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
.net
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
.org
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
.eu Sale
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
.de Sale
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
.tv Sale
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.us
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
.be
€ 12,99
1 سال
€ 12,99
1 سال
€ 12,99
1 سال
.fr
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
.co
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
.info Sale
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
.nu
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.biz
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
.uk
€ 9,99
1 سال
€ 9,99
1 سال
€ 9,99
1 سال
.mobi
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
.name Sale
€ 39,99
1 سال
€ 39,99
1 سال
€ 39,99
1 سال
.cc
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
.es
€ 9,99
1 سال
€ 9,99
1 سال
€ 9,99
1 سال
.it
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
.ch
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
.me
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
.bar Hot
€ 69,99
1 سال
€ 69,99
1 سال
€ 69,99
1 سال
.center
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
.chat Sale
€ 27,99
1 سال
€ 27,99
1 سال
€ 27,99
1 سال
.cloud
€ 24,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
.club Hot
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
€ 14,99
1 سال
.cn
€ 120,00
1 سال
€ 120,00
1 سال
€ 120,00
1 سال
.community Hot
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.company
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
.coupons New
€ 46,99
1 سال
€ 46,99
1 سال
€ 46,99
1 سال
.cz
€ 50,00
1 سال
€ 50,00
1 سال
€ 50,00
1 سال
.design
€ 50,00
1 سال
€ 50,00
1 سال
€ 50,00
1 سال
.domains New
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.download
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.education
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
.email Sale
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
.events Hot
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.exchange Sale
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.express Hot
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.fans
€ 74,99
1 سال
€ 74,99
1 سال
€ 74,99
1 سال
.finance
€ 49,99
1 سال
€ 49,99
1 سال
€ 49,99
1 سال
.fm
€ 150,00
1 سال
€ 150,00
1 سال
€ 150,00
1 سال
.gallery Sale
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
.gg
€ 179,00
1 سال
€ 179,00
1 سال
€ 179,00
1 سال
.global
€ 76,99
1 سال
€ 76,99
1 سال
€ 76,99
1 سال
.in
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
€ 11,99
1 سال
.industries New
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.institute Hot
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
.international
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
.investments
€ 89,99
1 سال
€ 89,99
1 سال
€ 89,99
1 سال
.jp
€ 149,00
1 سال
€ 149,00
1 سال
€ 149,00
1 سال
.kr
€ 49,00
1 سال
€ 49,00
1 سال
€ 49,00
1 سال
.lc
€ 150,00
1 سال
€ 100,00
1 سال
€ 100,00
1 سال
.lease Sale
€ 49,99
1 سال
€ 49,99
1 سال
€ 49,99
1 سال
.live Hot
€ 24,99
1 سال
€ 24,99
1 سال
€ 24,99
1 سال
.management
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
€ 21,99
1 سال
.market
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.marketing
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.network
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
.news Hot
€ 24,99
1 سال
€ 24,99
1 سال
€ 24,99
1 سال
.nz
€ 79,00
1 سال
€ 79,00
1 سال
€ 79,00
1 سال
.party
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.pl
€ 40,00
1 سال
€ 40,00
1 سال
€ 40,00
1 سال
.press New
€ 74,99
1 سال
€ 74,99
1 سال
€ 74,99
1 سال
.pro Hot
€ 17,99
1 سال
€ 17,99
1 سال
€ 17,99
1 سال
.productions Sale
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.rent Sale
€ 59,99
1 سال
€ 59,99
1 سال
€ 59,99
1 سال
.restaurant Sale
€ 49,99
1 سال
€ 49,99
1 سال
€ 49,99
1 سال
.sale Hot
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.services Sale
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.se
€ 65,00
1 سال
€ 65,00
1 سال
€ 65,00
1 سال
.sh
€ 99,00
1 سال
€ 99,00
1 سال
€ 99,00
1 سال
.social Sale
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.solutions Hot
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
.support Hot
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
.systems Hot
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
.tech Hot
€ 54,99
1 سال
€ 54,99
1 سال
€ 54,99
1 سال
.technology
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
€ 19,99
1 سال
.trade Sale
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.watch Sale
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.webcam New
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.wiki Hot
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.zone New
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
€ 29,99
1 سال
.berlin Hot
€ 60,00
1 سال
€ 60,00
1 سال
€ 60,00
1 سال
.store
€ 46,00
1 سال
€ 46,00
1 سال
€ 46,00
1 سال
.shop
€ 35,00
1 سال
€ 35,00
1 سال
€ 35,00
1 سال
.studio
€ 20,00
1 سال
€ 20,00
1 سال
€ 20,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains